Предметы

Рефераты по экономике

Інноваційна політика країн ЄС

Успішному розвитку національної інноваційної системи сприяють наступні фактори:
• послідовна і довгострокова інноваційна політика держави з чітко сформульованими цілями і завданнями;
• раціональне використання наявного інноваційного потенціалу в якості фундаменту для будівництва інноваційної економіки і реалізації інноваційної політики;
14 Мая 2015  Тип работы: творческая работа  Скачать

Інтеграційні процеси в Америці

Південноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА) 1994 р.
Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР) березень 1991 р.
Карибська асоціація вільної торгівлі (КАРАФТА), 1965-1973 рр.; Карибське співтовариство та Карибський спільний ринок (КАРІКОМ), 1973 р.;
Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі (ЛАВТ), 1960-1980 рр., у 1980р. – замінено на Латиноамериканську асоціацію інтеграції (ЛАІ).
Організація американських країн ЛАЕС.
05 Декабря 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Інтеграція України до ЄС

Метою наукової роботи є вивчення, аналіз економічної співпраці України з країнами Західної Європи та інтеграція України до ЄС.
Під час написання даної випускної роботи мною було опрацьовано багато літератури (друковані публікації, періодичні видання, закони і т.ін.) і серед неї виділяються такі видання як “Віче”, “Економіка України”, “Політика і час”, збірник документів “Україна на міжнародній арені” та ін., в яких зібраний і надрукований цікавий та корисний матеріал : статистичні відомості стосовно зовнішньоекономічних стосунків України з країнами ЄС
11 Июня 2015  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інтелектуальна власність

З переходом від планової до ринкової економіки в умовах входження України до світової спільноти суттєво зросла роль в економічному й соціальному розвитку суспільства результатів розумової (творчої) праці людини, до яких відносять: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин і породи тварин, комерційні таємниці, твори літератури й мистецтва, бази даних, комп'ютерні програми, фонограми та відеограми тощо. Ці та інші результати розумової праці мають назву "об'єкти права інтелектуальної власності", або "інтелектуальна власність". 18 Декабря 2013  Тип работы: курс лекций  Скачать

Інтелектуальна власність

Історично інтелектуальна власність була і залишається одним з основних і необхідних елементів розвитку суспільства і прогресу людства загалом. З часом зростало її значення як рушійної сили процесу пізнання та створення матеріальних благ. Протягом останніх десятиріч інтелектуальна власність набуває визначального характеру в процесах економічного, соціального і культурного розвитку країн світу. 02 Ноября 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інфляція як економічне явище

Якщо цей процес набуває затяжного характеру, то поглиблюється розрив між рівнем цін на внутрішньому ринку країни та на ринках інших країн і світовому ринку в цілому. Виникає знецінення національних грошей щодо іноземної валюти. Це призводить до зниження валютного курсу національних грошей, що теж є проявом інфляції. 05 Января 2015  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інфляція: сутність, причини та соціально-економічні наслідки . Особливості інфляційної політики в Україні

Метою даної курсової роботи є визначення основних соціально-економічних наслідків інфляції та методів боротьби з нею.
Для досягнення мети даної роботи були поставленні такі проміжні задачі:
1. Вивчити літературу по даній темі.
2. Визначити поняття інфляція.
3. Дати загальну характеристику інфляції попиту та пропозиції.
4. Визначити причини виникнення інфляції.
23 Сентября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інформаційна культура

В період переходу до інформаційного суспільства необхідно підготувати людину до швидкого прийняття і обробки великих об'ємів інформації, оволодінню сучасними засобами, методами і технологіями роботи. Крім того, нові умови роботи породжують залежність інформованості однієї людини від інформації, придбаної іншими людьми. Тому вже недостатньо вміти самостійно планувати і накопичувати інформацію, а треба навчитися такої технології роботи з інформацією, коли готуються і приймаються рішення на основі колективного знання. Це говорить про те, що людина повинна мати певний рівень культури щодо використання інформації, адже це основа спілкування майбутнього покоління. 15 Мая 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Історія економіки та економічної думки

Стадія роз-ку людства періоду неоліту,за якої відбувається перехід від привласнюючого до виробничого гос-ва називається „неолітичною революцією”. Неолітична революція та перехід до регулярного виробництва матеріальних благ сприяли перевищенню мінімально-необхідного рівня споживання і зростанню надлишкового продукту. Наявність надлишкового продукту було поштовхом до змін в організаційно-господарських відносинах первісного суспільства. 13 Мая 2015  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Історія економічної думки на Україні

Розвиток української суспільно-економічної думки у період кінця XIX — початку XX ст. відзначається різнома¬нітністю течій і напрямів, багатством економічних ідей та визначними здобутками, що не тільки піднесли її у ці ро¬ки на рівень світової, передусім західноєвропейської, еко¬номічної науки, а й вагомо збагатили останню. 18 Ноября 2014  Тип работы: реферат  Скачать