Предметы

Рефераты по анатомии

Cтроение скелета грудной конечности

Лопатка - у крупного рогатого скота - это парная плоская кость треугольной формы. К широкому основанию, направленному вверх, прикреплен лопаточный хрящ. У лопатки три угла и две поверхности. Краниальный и каудальный углы расположены на основании, а дистальный (суставной) угол - на вершине, обращенной вниз. Округлая суставная ямка на вершине предназначена для сочленения с головкой плечевой кости. Краниально от суставной ямки расположен бугор лопатки, на медиальном крае которого развит коракоидный отросток - остаток редуцированной коракоидной кости 19 Мая 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Delphi 7 ортасында программалау негіздері

Жалпы білім беретін орта мектептің жоғары сыныптарында информатика пәнін оқытуда, объектілі бағдарланған программа-лау негіздерін қарастырамыз. Object Pascal тілі — Delphi ортасындағы негізгі программалаушы құрал болып табылады. Бүл бөлімнің негізгі тақырыптарының бірі ішкі программалармен жүмыс істеу іскерліктері екендігі белгілі. Бүл тақырыпты меңгеру оқушыларға көбінесе қйындық туғызып отырады. Сондықтан теориялық мағлүматтар мен жаттығу есептерін тиянақты берудің оқу процесінде өзіміз қолданып жүрген тәсілін үсынамыз. 24 Сентября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

The heart

• The heart has 4 chambers:
– 2 for pulmonary circuit:
• right atrium and right ventricle
– 2 for systemic circuit:
• left atrium and left ventricle
• Left ventricle has a greater workload
• Is much more massive than right ventricle, but the two chambers pump equal amounts of blood
• AV valves prevent backflow from ventricles into atria
• Semilunar valves prevent backflow from aortic and pulmonary trunks into ventricles
28 Апреля 2015  Тип работы: реферат  Скачать

VI пара ЧМН – отводящий нерв

Отводящий нерв (n. abducens) двигательный. Его ядро располагается в дорсальной части мозгового моста на линии его перехода в продолговатый мозг. Проецируется на дно ромбовидной ямки в области лицевого бугорка. Волокна отводящего нерва в толще моста огибают двигательное ядро лицевого нерва и выходят на вентральную поверхность основания мозга между задним краем мозгового моста и пирамидой продолговатого мозга. Отводящий нерв проходит в латеральной стенке пещеристого синуса и через верхнюю глазничную щель проникает в глазницу. 12 Мая 2013  Тип работы: реферат  Скачать

«Қорқыт ата» кітабы эпикалық әрі тарихи мұра

Қорқыт Ата – түркі халықтарына ортақ ұлы ойшыл, жырау, қобызшы. Қорқыт Ата өмірде ізі, артында әдеби-музыка мұрасы қалған тарихи тұлға ретінде белгілі. Тарихи деректер мен халық шежіресі бойынша, Қорқыт — сегізінші ғасырда Сыр бойында өмір сүрген батыр, атақты ақын, асқан күйші, аңыз кейіпкері.Тарихи деректер мен халық шежіресі бойынша, Қорқыттың анасы қыпшақ тайпасынан, ал әкесі Қарақожа оғыздардың Қамы (Қайыспас) деген атасынан шыққан. Сондықтан Қорқыт оғыз бен қыпшақтар арасында бірдей кемеңгер ел ағасы болып өткен. 05 Февраля 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Аборт как этическая проблема

БИОЭТИКА – область междисциплинарных исследований этических, философских и антропологических проблем, возникающих в связи с прогрессом биомедицинской науки и внедрением новейших технологий в практику здравоохранения.
Содержание биоэтики. Развитие биоэтики обусловлено тем, что в современном мире медицина претерпевает процесс цивилизационных преобразований.
03 Марта 2015  Тип работы: доклад  Скачать

Аборты. О вреде абортов

В зависимости от срока проводят следующие способы искусственного прерывания беременности:
медикаментозный аборт (0 - 8 недель)
мини - аборт (до 5 недель)
медицинский аборт (6 - 12 недель)
солевой аборт (после 16 недель)
31 Мая 2012  Тип работы: творческая работа  Скачать

Адам организмінің қызметі мен құрылысын оқытудың әдістері

Анатомия мен физиология ғылымдарының қысқаша тарихы. Салауатты өмір сүру туралы ұғым. Адамның тірі ағзалар жүйесінде алатын орны. Адамның шығу тегі мен тарихи даму кезеңдері. Адамның әлеуметтік тұлға ретіндегі ерекшеліктері. Кемел адам және оның денсаулығы. Денсаулық — адам өмірінің басты көрсеткіші. Адам табиғатын зерттейтін ғылымдардың кіріктірілуі. Гуманистика ғылымы туралы қазіргі көзқарастар. 11 Апреля 2014  Тип работы: лекция  Скачать

Адам қаңқасы

В данной работе изложены иллюстрационные материалы для проведения уроков по анатомии на казахском языке. 29 Сентября 2014  Тип работы: творческая работа  Скачать

Адамдар арасында тиімді қарым-қатынас жасау механизмдері

Ортақ әрекеттесудің қажетті шарты ара қатынас жасау арқылы адамдар арасында жанасу бекітіліп, дамуы, ақпарат алмасуы, бірін-бірі тануы және қоса әрекеттесуі.Ара қатынастың негізінде жататын коммуникативтік үрдіс, яғни ақпараттың бір адамнан басқа адамға немесе бір топқа тасымалдануы және бұл хабарды басқалардың қабылдауы. 08 Февраля 2015  Тип работы: реферат  Скачать