Предметы

Рефераты по ДКБ

Акции и другие ценные бумаги

Учредители АО заключают между собой письменный договор о его создании, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества. Договор о создании общества не является учредительным документом общества. Но положения подписанного ими договора не могут противоречить ст. 34 Федерального закона от 26. 12. 95г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" : 06 Мая 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Акции и их характеристика

Акция – единственная корпоративная ценная бумага в российском законодательстве, удостоверяющая право членства в акционерном обществе. Выпуск акций, как видно из самого их названия, может осуществляться только акционерными обществами. Итак, рассмотрим подробнее вопросы понятия и видов акций, дадим стоимостную характеристику акций, рынку акций промышленно развитых стран мира, и в завершении проведем сравнительный анализ рынка акций промышленно развитых стран мира. 17 Марта 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Акции, их виды и понятия. Виды операций с акциями

Акция - ценная бумага, из суммы номиналов которой складывается уставный капитал коммерческой организации, которую в силу данного ее свойства принято называть акционерным обществом. По закону акция относится к группе эмиссионных ценных бумаг, т. е. серийно выпускаемых бумаг, ничем не отличающихся в данной серии, а не штучно, но при этом каждая ее эмиссия должна быть зарегистрирована по определенным правилам соответствующим органом государственной регистрации. Акция может выпускаться в РФ только в бездокументарной (в виде записей на счетах) форме. В России все акции выпускаются в именной форме, предъявительские акции в практике отсутствуют. 26 Июня 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Акции, облигации, векселя

Рынок ценных бумаг, их формы. Облигации как объект инвестиций. Стоимостные характеристики облигаций. Акции и их виды. 08 Апреля 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз впровадження системи контролінгу в банківських установах України

В Україні у середині 90-х років XX ст. у зв'язку із численними банкрутствами банків, суттєвим зниженням рівня банківської маржі внаслідок стабілізації курсу національної грошової одиниці, посиленням конкуренції банків за перерозподіл ринків збуту банківських продуктів та клієнтури виникла необхідність суттєвим чином реструктурувати процес управління банком з метою забезпечення його стійкості та надійності. Безумовно, все це вимагало значного підвищення ефективності управління банком і, зокрема, його контролінгової підтримки. 29 Сентября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз діяльності комерційного банку на ринку пластикових карток

Метою даної роботи розгляд стану карткового бізнесу в країні, розробка рекомендацій щодо його вдосконалення.
Таким чином, виходячи із загальної мети, випливають наступні задачі, які вирішуються в роботі:
Дослідження та аналіз теоретичних аспектів карткового бізнесу банку;
Характеристика видів платіжних карток, виявлення їх особливостей;
Дослідження структури платіжної системи з точки зору використанням платіжних карток;
04 Июня 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз наслідків проведення грошової реформи України і її вплив на сучасний стан грошової системи

Метою роботи є розгляд основних аспектів грошової реформи в Україні 1991, 1996 років, етапів проведення, причин та аналіз наслідків реформи. Можна сказати, що ті реформи стали початком формування грошової системи України, першою сходинкою. Розуміння першопричин реформи, наслідків, з огляду на циклічний розвиток історії, дає можливість уникати старих помилок у майбутньому. 09 Октября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз структури кредитного портфеля

Кредитний портфель являє собою сукупність виданих позик, які класифікуються на основі різних критеріїв, пов'язаних з різними чинниками кредитного ризику або зі способами захисту від нього.
Управління кредитним портфелем дає змогу балансувати та стримувати ризик усього портфеля, контролювати ризик, притаманний тим чи іншим ринкам, клієнтам, позиковим інструментам, кредитам та умовам діяльності. Управління кредитними ризиками вимагає систематичного кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля та роботи з проблемними кредитами.
17 Апреля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Аналіз територіальної структури банківської системи в Україні у 2012 році

Нормальному розвитку вітчизняної банківської системи перешкоджають численні об’єктивні й суб’єктивні чинники. Серед перших — дуже низькі доходи переважної більшості населення України, так і не відновлена повною мірою довіра населення до комерційних банків, відсутність належної системи гарантування банківських вкладів, значна питома вага збиткових підприємств, колосальна частка наявного грошового обігу. З урахуванням цього можна говорити, що в Україні майже немає відносно стабільних джерел надходження ресурсів у комерційні банки. 07 Ноября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз факторингових операцій банку

Аналіз динаміки і структури факторингових операцій, оцінка їх ризикованості та ефективності. Перспективи здійснення факторингових операцій в Україні. 25 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать