Предметы

Рефераты по инвестициям

Financování investic

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FINANCOVÁNÍ INVESTIC
Financováním investic se obvykle rozumí financování prvotního pořízení, obnovy a rozšíření různých forem dlouhodobého majetku. Často je financování investic nazýváno dlouodobým financováním. Je tomu tak proto, že přeměna investičního majetku na penežní formu trvá déle než u běžného mjetku a penežní prostředky jsou vázány v investičním majetku po delší dobu.
25 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Foreign direct investment (mobile phone)

Работа содержит презентацию по дисциплине "Инвестиции" 29 Ноября 2013  Тип работы: творческая работа  Скачать

Investitiile straine in Romania

Ne referim la investiţii în legătură cu o activitate care are ca scop folosirea unei sume de bani în vederea obţinerii unor profituri viitoare. In sens larg investiţia
reprezintă sacrificiul unei părţi din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil şi incert.
Sacrificiul are loc în prezent şi e sigur. Recompensa pentru el vine mai târziu, dacă vine, şi oricum mărimea ei este incertă. In unele cazuri elementul care predomină este timpul (exemplu: investiţia în bonurile de tezaur guvernamentale), in altele riscul este atributul dominant ( investiţia SAFI), iar alteori, ambele aspecte sunt importante (ex.: achiziţionarea acţiunilor întreprinderilor care se privatizează).
21 Января 2014  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Інвестиційні проекти

Використання теорії і практики міжнародного менеджменту у сфері управління інвестиційними проектами на сучасному етапі розвитку економіки України потребує нових підходів та методології, що обумовлено вступом України до СОТ і дедалі зростаючою інтенсивністю процесу глобалізації світогосподарських зв’язків. Відсутність у практиці українських підприємств сучасних комплексних проектних програм, слабкий рівень використання наукових розробок у сфері міжнародного проектного менеджменту робить їх більш вразливими у конкурентному середовищі. 16 Января 2013  Тип работы: лекция  Скачать

Інвестиційна діяльність страхових компаній

Метою дослідження є уточнення теоретико-методологічних засад інвестиційної діяльності страхових компаній та розробка напрямів поліпшення процесу інвестування, націлених на підвищення ефективності функціонування як страхового бізнесу, так і економіки України.
Відповідно до поставленої мети визначені завдання дослідження:
•дослідити сутність інвестиційної діяльності страховиків та визначити її місце і роль у страховому бізнесі;
•визначити інвестиційні можливості страхових компаній відповідно до спеціалізації страховиків;
•проаналізувати інвестиційну діяльність вітчизняних страхових компаній та виявити причини недостатньої їх ролі як постачальників інвестиційного капіталу для національної економіки;
•дослідити особливості державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні;
•визначити основні шляхи активізації інвестиційної діяльності страхових компаній;
•розробити економіко-математичну модель, яка дозволяє оптимізувати інвестиційну діяльність страхових компаній.
13 Октября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційна політика Сінгапуру

Інвестиційна політика Сінгапуру
Сінгапур - високорозвинена країна з ринковою економікою і низьким оподаткуванням, в якій важливу роль відіграють транснаціональні корпорації. Валовий національний продукт на душу населення - один з найвищих у світі. У рейтингу конкурентоспроможності економіка Сінгапуру зайняла в 2007 році 7-е місце серед 131 країни (в 2006 році - 5-е місце).
Сінгапур зараховують до східно-азіатським «тиграм» за швидкий стрибок економіки до рівня розвинених країн. У країні розвинені виробництва електроніки (як багатьох відомих європейських, американських, японських компаній, так і сінгапурських, наприклад Flextronics), суднобудування, сектор фінансових послуг. Один з найважливіших виробників CD-приводів. Ведуться масштабні дослідження в області біотехнологій. Широко відомі у світі сінгапурські авіакомпанії, сінгапурський холд
15 Ноября 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Інвестиційна теорія циклів М.І. Туган-Барановського

Маржиналістські ідеї в Україні найкраще представлені у працях М. Тугана-Барановського. Учений не був суворим послідовником ні австрійської, ні будь-якої іншої школи. М. Туган-Барановський, проаналізувавши розвиток теорії граничної корисності від її витоків до більш пізніх учень у своїй праці "Вчення про граничну корисність господарських благ як причину їх цінності" (1890), дійшов висновку про доцільність використання в економічних дослідженнях теорії корисності. Поняття граничної корисності, встановлення цінності предмета за його граничною корисністю було, за виразом М. Тугана-Барановського, "аріадниною ниткою" для виходу з лабіринту суперечностей при поясненні цінності корисністю, дало можливість школі К. Менгера сформулювати "нову теорію цінності, яка має всі шанси стати загальноприйнятою в науці" 25 Мая 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Іноземні інвестиції в Україні

Ефективне реформування економіки будь-якої країни, її структурні перетворення, відновлення виробництва, створення дієвої та ефективної ринкової та соціальної інфраструктури, формування конкурентоспроможного середовища є неможливим без відповідних інвестицій. Закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки України та підвищення життєвого рівня населення не в останню чергу залежить від збільшення джерел формування інвестиційних ресурсів, зокрема іноземних, та розширення шляхів доступу до них.
Аналіз визначень прямих іноземних інвестицій (далі - ПІІ) ілюструє кілька дещо відмінних підходів. Але всі вони окреслюють ту саму сутність феномену ПІІ.
11 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Австралийская биржа ценных бумаг Факты история

История развития биржевых торгов в Австралии уходит в далекие 1850-е годы, когда в эту солнечную страну начинается массовая иммиграция свободного населения. Это было связано, в первую очередь, с тем, что были открыты многочисленные месторождения золота. Создание площадки для торговли активами было вызвано бурным развитием добывающей промышленности. Возможно, какую-то роль сыграли и иммигранты из Англии, где биржевая торговля к тому времени уже была достаточно развита. Функционировала Лондонская фондовая биржа, поэтому англичане очень хорошо были осведомлены о биржевой деятельности. 22 Сентября 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Автоматизация процессов бухучета

Занять лидирующее положение на рынке, повысить эффективность работы персонала, создать оптимальную структуру управления - вот первоочередные задачи руководителя предприятия. В бухгалтерской и банковской деятельности это особенно важно, что обуславливает широкое применение бухгалтерских пакетов и программ, благодаря внедрению которых повышается оперативность обработки данных и достоверность деловой информации, принимаются более объективные финансовые и управленческие решения. 13 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать