Предметы

Рефераты по экономике организации

Амортизация основных средств. Методы начисления амортизации

Цель работы: Рассмотреть сущность амортизации, раскрыть методы начисления амортизации и рассчитать годовую сумму амортизационных отчислений.
Исходя, из цели вытекают задачи:
изучить понятие амортизации и норма амортизации;
изучить методы начисления амортизации, провести расчеты годовой суммы амортизации различными способами.
23 Марта 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Амортизация основных фондов

Цель работы: научиться начислять амортизацию основных производственных фондов различными методами, в том числе линейным методом, методом суммы чисел лет и уменьшающегося остатка, выявить преимущества и недостатки данных методов. 18 Апреля 2013  Тип работы: лабораторная работа  Скачать

Амортизация основных фондов

Экономическая сущность основных фондов в процессе производства определяется тем, что в своей совокупности они образуют производственно-техническую базу предприятия и определяют его возможности по выпуску продукции, а также уровень технической вооруженности труда. В основных фондах воплощена подавляющая и наиболее важная часть материальных ресурсов общества. Именно основные фонды представляют собой главную часть национального богатства страны. 04 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Амортизация основных фондов предприятия и методы её начисления

Цели данной работы:
Изучить амортизацию основных фондов предприятия и методы её начисления
Задачи данной работы:
Рассмотреть основные фонды, их сущность, классификацию, износ
Изучить понятие амортизация
Рассмотреть методы начисления амортизации
19 Апреля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Амортизация основных фондов. Амортизационный фонд, его планирование и использование

Исходя из всего вышесказанного, цель данной работы: изучить сущность амортизации, разобраться в планировании амортизационного фонда и узнать, как использовать амортизационные средства. 14 Ноября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз господарської діяльності до введення нової економічної політики (1917-1921рр.)

Економічна ситуація на Україні, як і у всій Росії, за станом на березень 1917 р. була дуже складною. До першої світової війни в 9 українських губерніях вироблялось 8 з кожних 10 пудів вугілля й цукру, 7 - залізної руди та чавуну, більше половини сільгоспмашин, майже половина паровозів від усієї продукції імперії. 18 Ноября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз ефективності використання основних фондів

Мета курсової роботи – дослідити основні фонди підприємств та виявити закономірності, що слугують підвищенню ефективного використання останніх на прикладі ПАТ «Вінницяобленерго».
Задачами курсової роботиє:
- дати загальну характеристику основним фондам;
- визначити види оцінки, зносу та амортизаціїї основних фондів підприємства;
- визначити показники стану та ефективності використання основних фондів на прикладі ПАТ «Вінницяобленерго»;
14 Июня 2015  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз обсягу виробництва й реалізації продукції

Для заповнення таблиці використовують дані форми №1-П (річна) – «Звіт підприємства по продукції». При складанні таблиці слід пам'ятати, що порівняні ціни – це оптові ціни товаровиробника (без ПДВ й акцизного збору), які склалися за станом на перше січня звітного року. Оскільки інформація про ціни виробників продукції є конфіденційною, для цілей курсового проектування обсяг виробленої промислової продукції (без ПДВ й акцизного збору) у порівняних цінах розраховуємо як відношення обсягу виробленої промислової продукції (без ПДВ й акцизного збору) у діючих оптових цінах підприємства до індексу цін виробників промислової продукції. 14 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз процесу управління підприємством

Мета даної роботи – проаналізувати процес управління підприємства ПрАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат».
Метод дослідження – описовий, теоретичний, узагальнення, аналіз і синтез.
В роботі проаналізовано стан і характеристику організації а також керівництво виробництва. Охарактеризована технологія вироблення продукції. Запропоновано шляхи щодо покращення виробничої діяльності ПрАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат».
07 Мая 2015  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз створення і використання нематеріальнихї активів ЗАТ "Лукор"

Мета цієї роботи полягає у вивчені та систематизації основних методичних принципів і організаційних основ вдосконалення управління, контролю і аудиту нематеріальних активів підприємства в умовах діючого законодавства.
Для досягнення визначеної мети в роботі поставлені наступні задачі:
― вивчення теоретичної та методологічної основи оцінки та зносу нематеріальних активів підприємства;
― вивчення організаційно-економічних характеристик підприємства та його вплив на оцінювання та знос нематеріальних активів підприємства;
15 Ноября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать