Предметы

Рефераты по делопроизводству

Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Інструкції з організаціїохорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах" від 28 жовтня 2008 р. № 985
І. Догляд за ділянкою та приміщенням
Будівлю дошкільного навчального закладу, ігрові майданчики та територію необхідно утримувати в чистоті та порядку.
Постійно здійснювати технічний контроль за станом приміщення закладу та його території (стін, стелі, вікон, дверей, меблів, фізкультурного обладнання, електромережі, вентиляційних і санітарно-технічних установок, водогону, газопроводу, каналізації, майданчиків, тіньових навісів тощо).
17 Июня 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Інформатизація та інформаційне забезпечення: підходи до трактування понять

Розглянуто нормативні та авторські підходи до трактування понять "інформаційне забезпечення" та "інформатизація". Визначено важливість інформаційного забезпечення та необхідність процесу інформатизації для ефективного функціонування всіх напрямів діяльності, зокрема відзначено місце розглянутих об'єктів у економічній сфері. 11 Октября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Інформаційні системи у вдосконаленні діловодства приватного підприємства „Продмашстрой”

Визначено сутність понятійного апарату дослідження. Виявлено етапи розвитку діловодства як соціокультурного явища. З’ясовано особливості сучасного діловодства. Розглянуто види сучасних інформаційних технологій та особливості їх класифікацій. Проаналізовано стан діловодства на приватному підприємстві „Продмашстрой”. Розроблено модель вдосконалення діловодства на даному підприємстві шляхом застосування сучасних інформаційних систем. 17 Января 2013  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Історія вивчення проблеми біопошкодження документів

Місце грибів у системі органічного світу впродовж століть залишалося предметом дискусій. Вчені різних епох відносили їх до рослин, тварин, мінералів, або навіть патологічних утворень. В середині ХХ століття утвердилось уявлення про гриби як про окреме царство живої природи. Нарешті, молекулярно-генетичні дослідження кінця ХХ — початку XXI століть переконливо показали, що гриби є збірною поліфілетичною групою. 02 Декабря 2014  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Історія документознавства як науки та навчальної дисципліни

Становлення документознавства як самостійного напрямку наукової діяльності відбувалося на початку ХХ століття. Його засновником став відомий бельгійський вчений Поль Отле. Він запропонував назвати нову науку що вивчатиме документаційну діяльність бібліологією або документологією, що було б пов`язано з ототожненням книги та документа. Предметом нової науки стали процеси, пов`язані з пошуком, збирання, систематизацією і поданням в користуванні різних видів документів. І хоча остаточне формування відбулося в ХХ столітті, йому передувала величезна наукова робота, викликана необхідністю вивчення такого важливого елементу людського життя як документування. 27 Сентября 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Історичний аспект трактовки документознавства

Метою дослідження є визначення змісту та структури документознавства як науки.
На основі об’єкта, предмета та мети дослідження були визначені наступні завдання:
- дослідження трактувавання документознавства як наукової дисципліни у історіографічному аспекті;
- аналіз традиційного документознавства та його структури;
19 Января 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аббревиатура, используемая в документации РФ

Государственная система документационного обеспечения управленияразработана на основе Конституции СССР, законов СССР и союзных республик, актов высших органов государственного управления, с учетом государственных стандартов, унифицированных систем документации, общесоюзных классификаторов технико-экономической информации, а также передового практического опыта. 03 Мая 2015  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Автоматизация делопроизводства

В современном учреждении основными технологическими инструментами работы с документами являются компьютеры, установленные на рабочих местах исполнителей и объединенные в сеть. Если компьютерная сеть охватывает все рабочие места делопроизводственного персонала в структурных подразделениях организации, то появляется возможность использовать сеть для перемещения документов. 05 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Автоматизация делопроизводства

Использование компьютерных технологий ускоряет документооборот, повышает исполнительскую дисциплину сотрудников, совершенствует управление организации в целом. Компьютеризация делопроизводственных процессов позволяет отказаться от ручных форм учета и перейти на современную форму регистрации документов с помощью ПЭВМ. Тем более что постоянно возрастает объем регистрируемых документов на любых предприятиях, внедряются системы автоматизации в смежных областях, и в связи с этим целесообразно использовать новые технологии для автоматизации регистрации документов. 21 Октября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Автоматизация делопроизводства и документооборота

Цель дипломного исследования – разработка рекомендаций по со-вершенствованию документационного обеспечения деятельности Адми-нистративной комиссии администрации города Белгорода.
Задачи дипломного проекта:
- изучить тенденции документационного обеспечения деятельности муниципальных служб в Российской Федерации и провести анализ нормативно-правового регулирования делопроизводства в органах мест-ного самоуправления;
- рассмотреть правовой статус, структуру и систему документо-оборота городской администрации и Административной комиссии;
- предложить направления совершенствования делопроизводства и документооборота в Административной комиссии администрации города Белгорода.
04 Марта 2013  Тип работы: дипломная работа  Скачать