Англійські фразеологізми на позначення характеристик людського характеру

Дата добавления: 01 Ноября 2013 в 22:25
Автор работы: m*******@i.ua
Тип работы: курсовая работа
Скачать архив (109.63 Кб)
Файлы: 1 файл
Скачать файл  Просмотреть файл 

Kursova.docx

  —  112.89 Кб

Під час проведення даного дослідження були виконані наступні завдання: визначено предмет фразеології. Ми розглянули вузьке розуміння обсягу фразеології, відповідно до якого фразеологія  розглядає лише ті ФО, які у номінативній функції рівнозначні слову; широке розуміння обсягу фразеології, згідно з яким дана наука повинна вивчати  не лише ФО–словосполучення, але й  ФО–речення, усі стійкі сполуки, в  тому числі прислів’я, крилаті вислови  та афоризми; та фразеологію як науку  про сполучні можливості слів перш за все у вільних сполуках слів, стійкі ж словосполучення розглядаються  як один із підвидів сполучення слів.

Кожна точка зору на обсяг  фразеології тією чи іншою мірою  допомагає вирішенню поставлених  перед нами проблем і може бути представлена як питання більш загального або більш часткового порядку. Фразеологія  як наука розвивається, дискусії продовжуються. Оскільки дана робота ставила собі за мету дослідження англійських фразеологізмів на позначення характеристик людської особистості, було виконане наступне завдання –– визначено суть лінгвокраїнознавчого аналізу.

Як ми і передбачали  різноманітність сфер, у яких англійська культура закарбувала свій колективний  доробок у вигляді фразеологізмів виявилась надзвичайно великою. Будь-яка сфера життя людини обов’язково  представлена тут. Оскільки метою даного дослідження являвся аналіз фразеологізмів англійської літературної мови, які  пов’язані з характеристиками людської особистості, то саме їх ми і розглядали.

Працюючи з даним матеріалом постало питання класифікації фразеологізмів. Ми вирішили піти найочевиднішим шляхом і розподілили фразеологізми, які  видались нам найцікавішими та найбільш характерними для відображення суті англійського єства, на негативні та позитивні. Іншими словами, за основу класифікації ми взяли забарвлення, якого надає  застосування даного фразеологізму в мовленні.

Звертаючись до англійських  фразеологізмів на позначення якостей  особистості ми мали змогу порівняти  їх структурно–семантичні зв’язки  та відповідні українські переклади, проводили  лінгвокраїнознавчий аналіз найцікавіших з поданих фразеологічних зворотів, намагаючись збагнути етнокультурні  особливості англійської системи  ФО.

Отже, аналіз проблеми виявив, що на теперішньому етапі розвитку англійської фразеології, а особливо розвитку теорії лінгвокраїнознавчого аналізу та перекладознавства в  контексті фразеології, актуальність даної тематики є безперечною. Причина полягає у зростанні міжкультурних контактів та зростаючій потребі у культурно усвідомленій комунікації. 
Дане дослідження має науково–мовознавчу цінність як джерело розвитку мови через глибокий аналіз, з лінгвокраїнознавчої та перекладознавчої точок зору, фразеологічних одиниць.

Зважаючи на те, що в остання  десятиліття у мовознавстві поступово  набирають сили дослідження, мета яких дослідити застосувати можливості лінгвокраїнознавчого аналізу до системи  фразеологізмів англійської мови, дана робота здійснювалась на основі комплексного аналізу теоретичних засад фразеології, лінгвокраїнознавчого аналізу та їх практичної взаємодії. 
Беручи до уваги увесь викладений вище матеріал, можна стверджувати, що це дослідження може слугувати базою для подальшого вивчення даної теми.

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 1. Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні/ АН УРСР. Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні, Відп. Редактор Ю.О. Жлуктенко – К.: Наук. Думка. 1989. – 136с.
 2. Алефіренко М.Ф. Теорeтичні питання фразеології. - Харків: \"Вища школа\", 1987. - 134 с.
 3. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. - 130 с.
 4. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка (практический курс). Учебное пособие для 2-3 курсов факультета иностранных язиков - М.: \"Высшая школа\", 1977. - 240 с.
 5. Арсентьева Е. Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц: (На материале фразеологических единиц, семантически ориентированных на человека в английском и русском языках). - Казань: Издательство Казанского университета, 1989. - 132 с.
 6. Баран Я.А. Фразеологія у системі мови. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997. - 176 с.
 7. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. - К.: Знання, 2005 - 1056 с.
 8. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. - М.: \"Наука\", 1977. - 312 с.
 9. Гинзбург Р.З.,  Хидекель С.С., Князева Г.Ю. и Санкин А.А. Лексикология английского языка. - М.: Высшая школа, 1979. - 269 с.
 10. Григорьева Р.С. Фразеологические единицы с зоонимами в аспекте теории номинации (на материале современного английского языка). - Автореферат диссертации кандидата филологических наук. - Одесса, 1985.- 14 с.
 11. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладлів творів української літератури англійською мовою). –– Львів: Видавництвово при Львівському університеті, 1983. –– 175с.
 12. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. –– К.: Видавництво при КДУ, 1982. –– 165с.
 13. Коралова А.Л. Характер образности фразеологических единиц// Сборник научных трудов Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза. - 1978. - №131. - с. 77-84
 14. Корунець I.В. Теорiя i практика перекладу. - Київ: \"Вища школа\", 1986.- 173 с.
 15. Кривенко Г.Л. Зоосемізнми в англійській та українській мовах; семантико-когнітивний і функціонально-прагматичний аспекти. - Автореф. дис. канд. філолог. наук. - Київ, 2006.- 13 с.
 16. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английського языка. - М.: Высшая школа, 1996. - 381с.
 17. Кунин А.В. Английская фразеология (Теоретический курс). - М.: \"Высшая школа\", 1970. - 343 с.
 18. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь: Около 20000 фразеологических единиц. - М.: Живой язык, 1998. - 944 с.
 19. Левицкий А.Э. Функциональные подходы к классификации единиц современного английского языка. - К., 1998. - 362 с.
 20. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. – М.: Русский язык, 1992. –– 848с
 21. Смит Л.П. Фразеология английского языка. Пер. А.С. Игнатьева. - М.:Учпедгиз, 1989. - 208 с.
 22. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. - К.: \"Радянська школа\", 1988. - 278 с.
 23. Collins Coubild.English Language Dictionary. - Harper Collins

          Publishers, - 1991. - 1703 p.

 1. Hornly A S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. –– 6th edit. –– Oxford University Press, 2000. –– 1602p.
 2. New Webster\'s Dictionary and Thesaurus of the English Language. - Lexicon Publications, INC. Danbury, cT 1993. - 1248 p.

Страницы:← предыдущая1234
Описание работы
Теоретичні дослідження з фразеології як розділу мовознавства охоплюють у сучасній лінгвістиці досить широке коло проблем. Серед них можна виділити кілька основних: вивчення фразеологізму як основної одиниці фразеології, його природи, функціонування фразеологізмів у мовленні, виявлення їх різновидів, визначення методів дослідження тощо.
Содержание работы
Вступ………………………………………………………………………………..3
Розділ І. Підходи до розуміння предмету фразеології як методу дослідження фразеологічних систем.
Різноманітність поглядів на предмет та обсяг фразеології…………………5
Тематична класифікація ФО…………………………………………………...8
Розділ ІІ. Аналіз англійських фразеологічних одиниць на позначення характеристик людської особистості
2.1. Вираження емоційного стану людини фразеологічними одиницями…….15
2.2 Концепція Характер Людини як структурний елемент ідіоматичного простору «homo socials»…………………………………………………………19
2.3 Ідеографічна характеристика англійських фразеологізмів на позначення соціальної поведінки людини (категорія якості)…………………………………23
Висновки…………………………………………………………………………27
Список використаних джерел………………………………………………29