Предметы

Рефераты по теплотехнике

Движение воздуха около вытяжных отверстий. Схемы движения воздуха в вентилируемых помещениях

Струи могут быть различного происхождения – приточные (вентиляционные), тепловые от тел и поверхностей, имеющих температуру, отличную от температуры окружающего воздуха, струи, вытекающие из аппаратов, работающих под избыточным давлением, и т. п. Поэтому понятно, какое важное значение приобретает вопрос об изучении закономерностей отдельных струй, их взаимодействия и вызываемой ими циркуляции.
Если свободная струя, распространяющаяся в неограниченном пространстве, достаточно изучена с точки зрения ее структуры, то совершенно не изучены те циркуляционные потоки, которые вызываются струей в замкнутом помещении, вследствие чего общая картина движения потоков в помещении остается неясной.
12 Сентября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Двухниточный план станции

Цель: Получить практические навыки по определению:
1.Мест установки дополнительных изостыков на стрелочных переводах;
2.Мест расположения питающих и приёмных концов РЦ концов секции;
3.Названия каждой секции;
4.Количества стрелочных соединителей на каждом стрелочном переводе;
5.Кодируемых концов РЦ;
6.Мест размещения защитных заземлений при электротяге.
13 Декабря 2012  Тип работы: практическая работа  Скачать

Електродіаліз

Обираємо для електродіалізатора рамні камери із полівінілхлориду товщиною 1.1 мм. В якості турбулізатора використовуємо сітку із полівінілхлориду, що виготовлена методом безвідходної просічки-витяжки. Для такої конструкції еквівалентний діаметр перерізу d_екв=0.000613м [10]. Довжина камери при коефіцієнті екранування 0.75: L=1.42м. 24 Сентября 2013  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Енергоаудит

Енергоаудит - це комплексне енергетичне обстеження підприємства, що включає: збір вихідних даних, складання балансів споживання та розподілу енергії, аналізу фінансової та технічної інформації, виявлення нераціональних втрат, розробку енергозберігаючих заходів, видачі рекомендацій і визначення ефекту від їх впровадження.
Мета проведення енергоаудиту - енергоефективність: це підвищення надійності енергопостачання, розробка пріоритетних заходів енергозбереження, економія грошових коштів та енергоресурсів, модернізація виробництва, підвищення фінансової стійкості.
23 Апреля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Жылу энергиясын электр энергиясына тура түрлендіру

Жыл өткен сайын энергетикалық ресурстардың мәселесі өте маңызды орын ала бастады. Оны екі жолмен шешуге болады. Алғашқысы, дәстүрлі отын түрлерін өндіруді арттыру, бұл жол - экстенсивті, ол арқылы ұзаққа бара алмаймыз, себебі отын қоры шектеулі. Екінші жол – интенсивті – отынды рационалды пайдалануға негізделген. Органикалық отынның, сонымен қоса, атомның химиялық энергиясын дәстүрлі түрлендіру әдісі көп сатылы: алдымен бастапқы энергия жылуға, одан кейін жылу – механикалық энергияға түрленеді, соңында механикалық энергия – электр энергиясына түрленеді. Алғашқы ресурстың пайдалы қоланылуының орташа үлесі – 40%-дан аспайды, яғни отынның құрамындағы жылудың шамамен 2/3 бөлігі пайдасыз қоршаған ортаға шығарылып қоймай, сонымен қоса, табиғатымыздың экологиялық теңдігін бұзуда. 13 Декабря 2013  Тип работы: научная работа  Скачать

Жылулық схеманың есептеулері және қазандық жабдықталудың таңдалуы

Орталықтандырылған жылумен жабдықтаудың соңғы тұтынушы үшiн энергияның үзiлiссiз алуын бiлдiредi. Орталықтандырылған жылумен жабдықтау улкен емес үйді жылыту жүйелерінен, әлдеқайда, ыңғайлы және тиімді болып келеді. Отынды жағудың қазіргі технологиялары мен лақтырулардың тазартылуы қоршаған ортаға деген негативті әсерді азайтады.
Көп пәтерлi үйлер немесе орталықтандырылған жылулық тармақпен жылытылатын басқа ғимараттарында тұтынушылардың үлкен саны үшiн етек жылыту, ыстық сумен жабдықтау, желдету және жылытуға жұмсалған энергияның минималды шығындалуы - бас талабы болып табылады. Жылумен жабдықтаудың жүйесінде сапалы жабдық қолдану арқылы ортақ шығындарды азайтуға болады.
19 Июня 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Жылуэлектр орталығындағы турбиндік қондырғылардың жылулық және аэродинамикалық есептеуі

Дипломдық жұмыстың мақсатын ашу негізінде келесі талаптарды орындау керек:
- қазіргі кездегі ЖЭО-да қолданатын турбиндік қондырғыларына сипаттама жүргізу;
- конденсациялы турбиндік қондырғылардың ерекшеліктерін қарастыру;
- қысымдары қарама-қарсы ПР 6-35/5 (1,2-2,5) түріндегі бутурбинасының жалпы сипаттамалары мен жұмыс істеу принциптерін меңгеру;
- ПР 6-35/5 конденсациялы бу турбинасының автоматты реттеу тәртіптерін орнату;
- ПР 6-35/5 бутурбинасының жылулық сызбасын менгеру;
- ПР 6-35/5 бутурбинасының жылулық және аэродинамикалық есептеулерін жүргізу;
- жүргізілген есептеулер негізінде ПР 6-35/5 бутурбинасының жылдамдықтар үшбұрышын тұрғызу;
- есептеулер нәтижесінен ПР 6-35/5 бу турбинасының жылулық диаграмасын алу.
02 Мая 2014  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Жұмыстың идеясы қайта жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып арзан және экологиялық таза энергияға қол жеткізу

Жұмыстың мақсаты – Қарқаралы қаласын кешенді энергиямен қамтамасыз ету үшін жел элестр станциясын және жергілікті отын түрімен жанатын қазандық салу.
Жұмыстың идеясы қайта жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып арзан және экологиялық таза энергияға қол жеткізу.
Жұмыста орындалатын міндеттер:
- Электр энергиясын өндіру мақсатымен жел электр қондырғыларын орнатып, жел энергиясының тиімділігін пайдалану.
- Жел энергиясын өндіру барысында автоматтандырылған қондырғыларды қолдану.
- Қалаға жылу жетіспеушілікті толтыру мақсатымен пайданылмайтын биомассаның энергиясына зерттеу жүргізіп, бидай сабанын тікелей жағудағы энергияны зерттеу.
- Қайта жаңаратын энергия көздерін пайдаланудағы тиімділікті есеп жүзінде дәлелдеу.
17 Мая 2013  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Задачи по "Основы энергосбережения"

Здание старой постройки не удовлетворяет современным технологическим требованиям, что приводит к значительным потерям теплоты через наружные стеновые ограждения толщиной δ_с=0,45 м с коэффициентом теплопроводности λ_с=1,2Вт/м^2 (_^0)С . После утепления здания теплоизоляционным материалом с коэффициентом теплопроводности λ_и=0,060Вт/м^2 ∙(_^0)С термическое сопротивление наружной стены R=3,75 м2 0С/Вт стало соответствовать нормативу. Во время отопительного сезона, длящегося с октября по апрель, температура помещения поддерживается равной t_п=21 оС, средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца года равна t_н=-21 оС. Коэффициенты теплоотдачи со стороны помещения и наружного воздуха соответственно равны α_п=7,5Вт/м^2 ∙(_^0)С и α_н=19,0Вт/м^2 ∙(_^0)С . Определить толщину изоляции и экономию условного топлива за отопительный сезон после реконструкции здания, приходящейся на 1 м2 ограждения. 21 Мая 2014  Тип работы: задача  Скачать

Задачи по "Теплотехнике"

Работа содержит задачи по дисциплине "Теплотехника" и их решения 01 Октября 2013  Тип работы: задача  Скачать