Порядок списання матеріальних засобів за актами списання та інспекторським посвідченнями

Дата добавления: 30 Мая 2013 в 21:16
Автор работы: b***********@mail.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать архив (44.95 Кб)
Файлы: 1 файл
Скачать файл  Просмотреть файл 

Курсова робота!!!!!!.doc

  —  199.50 Кб

інших посадових осіб (на розсуд командира частини).

Наказ про створення  постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.

Право визначення непридатності  матеріальних цінностей і встановлення неможливості, або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.

Для участі в роботі комісії  з встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які  перебувають під наглядом Державних  інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання, або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

Для списання музейних цінностей  або матеріальних цінностей спеціального призначення комісія встановлюється за окремим наказом керівника установи.

Постійно діюча комісія  військової частини:

а) проводить огляд  матеріальних цінностей для складання  акта про їх списання, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку і встановлює можливість, або неможливість відновлення і подальшого використання матеріальних цінностей в даній частині та вносить пропозиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію;

б) установлює конкретні  причини списання об’єкта: фізичне або моральне зношення, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та інше;

в) установлює осіб, з  вини яких трапився передчасний вихід  матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є);

г) установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об’єкта і проводить їх оцінку;

ґ) здійснює контроль за вилученням із списаних цінностей придатних  вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад;

д) визначає вартість списання матеріальних ціностей.

У разі, коли обладнання списується у зв’язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням діючих об’єктів, комісія перевіряє його наявність у плані реконструкції та технічного переоснащення, затвердженому організацією вищого рівня, і робить в акті про списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

За результатами обстеження комісією складаються акти про списання матеріальних цінностей.

При списанні необоротних  активів складається відповідний  акт за типовою формою N ОЗ-3 (бюджет) “Акт про списання основних засобів”, № ОЗ-4 (бюджет) “Акт про списання автотранспортних засобів”, форма та порядок складання яких затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 N 125/70.

При списанні запасів  складається акт за типовою формою № 3-2 "Акт списання", форма та порядок складання якого затверджена наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 №130

При списанні матеріальних цінностей можуть складатися акти довільної  форми із зазначенням вичерпної  інформації щодо їх кількісних та якісних  показників, а також причин вибуття (списання).

В акті про списання матеріальних цінностей детально висвітлюються причини вибуття об’єкта, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обгрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів і деталей автомобіля та можливість подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу. При списанні з балансів установ матеріальних цінностей, які вибули внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію з поясненням причин, які викликали аварію, та вказуються заходи, прийняті щодо винних осіб.

Якщо в результаті ліквідації матеріальних цінностей  окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому порядку, комісією додатково складається акт про оцінку таких цінностей.

Акти про списання матеріальних цінностей, складені комісією, затверджуються командиром (начальником) який призначив дану комісію.

 

РОЗДІЛ ІІ: Порядок списання матеріальних засобів

 

2.1. Списання матеріальних засобів  за актами 

 

За  актами технічного стану списуються озброєння та військова техніка, які враховуються за номерами та технічним  станом, що прийшли до непридатного (граничного) стану:

після закінчення встановлених строків служби (носіння, придатності), або вироблення технічного ресурсу;

у процесі  випробувань, або дослідницьких робіт проведених згідно з планом;

після закінчення встановленого строку зберігання у запасі (резерві) при дотриманні встановлених умов зберігання, порядку освіження та технічного обслуговування, якщо вони за своїм технічним станом не можуть бути відремонтовані та використані за прямим призначенням.

За  актами технічного стану списуються матеріальні засоби безстрокового використання, що прийшли до непридатного (граничного) стану у процесі правильної експлуатації, якщо вони за своїм технічним станом не можуть бути відремонтовані та використані за своїм прямим призначенням.

За  актами технічного стану списуються отруйні та наркотичні лікарські засоби і препарати, які використовуються у воєнний час згідно з встановленими переліками.

За актами списання (зняття залишків) списуються матеріальні засоби:

що  прийшли до непридатного (граничного) стану і які не враховуються за номерами, після закінчення встановлених строків експлуатації (зберігання): використанні за встановленими нормами на регламентні роботи, технічне обслуговування;

виробничі та господарські потреби;

у випадках натурального зменшення під час  транспортування, приймання, збереження та видачі;

після закінчення встановлених строків експлуатації, коли списання не передбачене іншими обліковими документами.

Визначення  технічного стану матеріальних засобів, що підлягають списанню та на які складаються акти, проводиться комісіями, призначеними наказом командира військової частини, а при необхідності – наказом старшого начальника, до складу яких входять відповідні фахівці та з обов’язковою участю начальника відповідного фінансового органу. Складання актів на списання квартирного майна, рідкого та твердого палива поводиться комісіями за участю представників органів капітального будівництва та розквартирування військ Збройних Сил України, а протипожежного устаткування та майна – начальника відділу (інспектора) протипожежного захисту району. При необхідності до складу комісії залучаються представники енерго- або Держтехнагляду.

Визначення технічного стану спеціальних установок (обладнання) машин, майстерень та базового шасі озброєння та військової техніки проводиться комісією з обов’язковим включенням до її складу фахівців-ремонтників.

Відповідальність  за збереження матеріальних засобів, які підлягають списанню, несуть командири підрозділів, начальники складів та інших об’єктів, якщо матеріальні засоби передані їм для зберігання.

Визначення  технічного стану та складання актів  на списання будівель, комунальних машин, будівельних механізмів, спеціальних агрегатів та пристроїв, які перебувають на обліку в органах капітального будівництва та розквартирування військ Збройних Сил України, проводиться комісіями, призначеними начальниками вказаних організацій, у складі відповідних фахівців за участю представників військових частин, які відповідають за ці матеріальні засоби.

До  складу комісії включаються представники начальників гарнізонів (старших  морських начальників) та начальників  відділення пожежного захисту району.

При визначенні технічного стану і матеріальних засобів комісія керується:

відповідними  стандартами, технічними умовами, керівництвами, настановами, положеннями, технічними описами та інструкціями по експлуатації, формулярами, паспортами, атестатами та іншими документами, що визначають технічні вимоги, які пред’являються до даних матеріальних засобів;

встановленими строками служби матеріальних засобів  або витратою ресурсів, а на матеріальні  засоби, для яких строки служби не встановлені, - річними нормами зносу згідно з основними органами установ та організації, що перебувають на військовому бюджетному обліку;

документами про результати випробувань, перевірок  та лабораторного контролю (аналізу), якщо технічний стан матеріальних засобів може бути визначений тільки випробуванням, перевіркою або лабораторним дослідженням;

ознаками  та технічними показниками категорійності, встановленими відповідними керівництвами, постановами, положеннями та інструкціями.

Комісія, призначена для визначення технічного стану матеріальних засобів, що підлягає списанню, зобов’язана:

провести  ретельний всебічний огляд пред’явленим матеріальним засобам, зробити заміри та перевірки, установити ступень та причини зносу, дефекти, що стали  підставою для порушення клопотання про складання акту на списання цих  матеріальних засобів;

перевірити  правильність заповнення формуляра (паспорта) і в разі, якщо матеріальні засоби виробили встановлені строки служби і підлягають списанню, завірити його підписом голови комісії та відтиском гербової печатки військової частини;

перевірити відповідність умов використання за призначенням та зберігання матеріальних засобів вимогам чинних постанов, керівництв, інструкцій та інших документів;

встановити  тривалість фактичного знаходження  матеріальних засобів у експлуатації та визначити доцільність їх ремонту і подальшого використання за призначенням;

перевірити  комплектність матеріальних засобів, що підлягають списанню та визначити  їх вартість;

внести  пропозиції про найбільш доцільне використання матеріальних засобів у цілому та за кожний пристрій після їх списання;

скласти акт на списання матеріальних засобів. Якщо до складу матеріальних засобів, що підлягають списанню, входять кольорові, дорогоцінні метали та камені, то до акта обов’язково додається перелік  вузлів, агрегатів та інших матеріалів, які вміщують дорогоцінні метали та камені з зазначенням їх кількості (у грамах, каратах). Перелік є невід’ємною частиною акту.

Факт  відсутності дорогоцінних (кольорових) металів та каменів, або їх нестачі у матеріальних засобах, що підлягають списанню, зазначається у акті. При цьому командиром військової частини проводиться розслідування обставин втрати, виявляються винні в цьому особи та вживаються заходи щодо відшкодування матеріальних збитків, а до актів додаються виписки до наказу командира частини.

При поданні акту на списання матеріальних засобів, експлуатація (робота) яких враховується у паспортах (формулярах) представляються їх паспорти (формуляри), а при їх відсутності - дублікати, всі розділи яких повинні бути повністю оформлені на день підписання акта та затвердженні підписами відповідних посадових осіб і відтиском гербової печатки військової частини. При списанні пожежних автомобілів та мотопомп до акта додається висновок щодо подальшого використання спеціального обладнання, що видається відділом протипожежного захисту виду Збройних Сил України, військового округу.

До  актів складених на установки  та обладнання, які перебувають на обліку в органах Держтехнагляду, до комплекту яких входять посудини, що працюють під тиском, балони для стиснених або зріджених газів та вантажопідіймальні пристрої, додається висновок органів Держтехнагляду щодо їх придатності до подальшої експлуатації

Акти  на вимірювальну техніку узгоджуються з начальником метрологічної служби військової частини, командиром якої вони затверджуються. До актів, при необхідності, можуть додаватися інші документи, які характеризують технічний стан матеріальних. засобів.

Командир (начальник), який затвердив акт, а  також голова та члени комісії, які  підписали акт на списання матеріальних засобів, несуть адміністративну відповідальність за правильність висновку щодо технічного (якісного) стану матеріальних засобів, що підлягають списанню, та за правильність визначеного призначення (використання) їх після списання.

Затверджений  акт технічного стану є основою для зміни якісного стану (списанню) озброєння і військової техніки. Переведені у п'яту категорію (описані) озброєння і військова техніка підлягають вилученню з обліку  військової чистини після виконання наряду (рішення) органу постачання або оформлення та затвердження акта, оприбуткування агрегатів, вузлів, приладів, деталей, матеріалів, металобрухту та іншого майна, отриманого від розбирання (розділення).

Основою для списання в обліку військової частини матеріальних засобів, що не враховуються за номерами, є затверджений акт на списання.

Акти на оприбуткування агрегатів, вузлів, приладів, деталей, матеріалів, металобрухту та іншого майна, після розбирання (розділення) списаних матеріальних засобів, складаються у двох примірниках, і не пізніше десяти днів від події розбирання (розділення) цих матеріальних засобів направляються у відповідний орган постачання

Командири військових частин центрального, окружного та флотського підпорядкування, начальники військових представництв на підприємствах та в організаціях промисловості, акти на списання матеріальних засобів направляють на затвердження у відповідний, за належністю матеріальних засобів, орган управління, де військова частина, перебувають на забезпеченні.

Командири військових ремонтних частин (баз), які ремонтують вимірювальну техніку, акт на її списання направляють на затвердження у відповідний постачальний орган.

У вищестоящому органі постачання, у місячний строк від  дня отримання акта на списання матеріальних засобів та додатків до нього, після перевірки правильності їх оформлення, видачі висновку щодо доцільності та законності спинання, проводиться затвердження акта (посадовою особою, яка має право на його затвердження) і завіряється гербовою печаткою.

Описание работы
Метою свого дослідження ставлю розкриття основних положень списання матеріальних засобів, висвітлення обов’язків посадових осіб, показ важливості списання та наслідки неправильного списання, та можлива відповідальність за недотримання закону.
Содержание работы
Вступ
Розділ І: Загальна поняття списання матеріальних засобів
1.1. Загальне поняття списання матеріальних засобів
1.2. Порядок визначення необхідності списання матеріальних засобів
Розділ ІІ: Порядок списання матеріальних засобів
2.1. Списання матеріальних засобів за актами
2.2. Списання матеріальних та грошових засобів за інспекторськими посвідченнями
Розділ ІІІ: Права посадових осіб що до списання матеріальних засобів
3.1. Права посадових осіб щодо списання матеріальних засобів
3.2. Медика визначення залишкової вартості військового майна
Висновок
Список використаних джерел