Предметы

Рефераты по информатике

Cкрытая передача информации в аудиосигналах с использованием вейвлет-преобразования

В данной работе мы рассмотрим метод встраивания ЦВЗ в аудиосигнал модификацией амплитуды сигнала и обнаружения самого ЦВЗ. А также для улучшения качества этого метода применим Фурье преобразование и различные вейвлет преобразования. 04 Ноября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Delphi интегралды ортысы

Delphi екi түрде дайындалған: бiрiншiсi – күрделi қосымшаны бiрлесiп дайындаушылар үшiн (Delphi Client – Server), екiншiсi – қалған программалаушылар үшiн (Delphi for Windows). Соңғысы ыңғайланып, қысқартылып алынған түрi. Ол тек маман программаушылар емес, барлық Delphi - мен жұмыс iстеушiлерге арналған. әдетте пайдаланылатыны – екiншi түр. 07 Января 2015  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Delphi ортасымен танысу

Есептеуіш тениканың қақынмен дамуы тиімді программалық құралдарды жасау - обькетілі бағдарланған программалау жүйелерінің жасалуына әкелді. Бұл орта қазіргі заманғы компьютерлік технологиялардың кез келген саласындағы бизнес программа, мультимедия, ойын, мәліметтер қоры сияқты өнімдерді құруға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы ең қуатты программалау тілдерінің бірі болып табылады. 29 Сентября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Delphi ортасының мүмкіндіктері

Delphi негізінде қосымшаларды жылдам құру концепциясы (RAD – Rapid Application Development) жатқандықтан,жинақта Windows-та жұмыс істейтін қосымшаларды құруға арналған визуальды компоненттерді,формаларды, оқиғаларды,қасиеттерді пайдалануға көп көңіл бөлінген.Сонымен қатар жиі қолданылатын визуальды компоненттерді пайдаланып,Delphi ортасында бағдарламалауды үйрену мәселелері қамтылған. 05 Июня 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Delphi программалау ортасында графикалық компоненттерді пайдалану әдістемесі

Жалпы білім беретін орта мектептің жоғары сыныптарында информатика пәнін оқытуда, объектілік бағдарланған программалау негіздерін қарастырамыз. Object Pascal тілі – Delphi ортасындағы негізгі программалаушы құрал болып табылады. Бұл бөлімнің негізгі тақырыптарының бірі ішкі программалармен жұмыс істеу іскерліктері екендігі белгілі. Бұл тақырыпты меңгеру оқушыларға көбінесе қиындық туғызып отырады. Сондықтан теориялық мағлұматтар мен жаттығу есептерін тиянақты берудің оқу процесінде өзіміз қолданып жүрген тәсілін ұсынамыз.
Дипломдық жұмыстың мақсаты, жалпы білім беретін орта мектептің жоғары сыныптарында информатика пәнін оқытуда, объектілік бағдарланған программалау негіздерін қарастырып, ішкі программалармен жұмыс істеу іскерліктерін үйрету. Теориялық мағлұматтар беріп, жаттығу есептерін оқу процесінде өзіміз қолданылып жүрген тәсілін ұсыну.
18 Июня 2015  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Delphi программалау тілін пайдалану

Мектепте информатикадан білім беруді қайта құру осы жұмыстың басты мақсаттарының бірі болып табылады. Оқушылардың информатикаға даярлауды жақсарту проблемасы, әсіресе қазіргі кезеңде, барынша алуан түрлі ғылымдарға информатиканың жедел енуі өмір шындығына айналып отырған кезде ерекше артып отыр. Алайда, оқушыларды мектепке оқыту мен тәрбиелеу ісін жетілдіру болашақ мұғалімді педагогтік институттар мен университеттерде әдістемелік-математикалық, психология-педагогикалық және кәсіптік даярлауды жетілдірумен барынша тығыз байланысты. 16 Января 2015  Тип работы: курсовая работа  Скачать

DElPHI туралы мәлімет

Обьектіге бағдарлы оқиғалық программалау тілінде программаның жұмысы негізінен оқиғалар тізбегінен және түрлі обьектілердің осы оқиғаларға жауабынан тұрады. Олардың визуальды түрлері – visual Basic тілі Qbasic программалау тілі негізінде, Delphi (Делфи) обьектілі Паскаль (Object Pascal) тілі негізінде Windows операциялық жүйесін басшылыққа алып құрылған (visual - көзбен көру, экрандық). Олар, әсірісе, Delphi программалау тілі - кез-келген қосымшаны дайындауға болатын жылдамдығы тез, қуатты тіл. 10 Декабря 2014  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері

Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың қарқынмен дамып, күнделікті тұрмысқа енуіне байланысты соңғы кездері программалауға деген қызығушылықтың арта түскені белгілі.Қазіргі уақытта компьютерсіз қандайда бір жұмыс орындауды көз алдымызға елестету қиын.Бұл компьютермен жұмыс шстейтін адамға қандай да бір ұмтылысты тудыруы мүмкін.Программалау іскерлігін үйрену үшін нақты есептер шығарып, программасын жаза білу қажет.Ол үшін программалау тілі мен оны құру ортасын меңгеру керек. Объектілі бағдарланған программалау жүйелерінде программалаудағы негізгі ерекшелік алдымен программалау синтаксисі мен компоненттерді пайдалануды үйренуде болып табылады. 25 Апреля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Delphi: використання компонентів MainMenu, StatusBar

Мета: Ознайомитися з особливостями використання компонентів MainMenu, StatusBar для побудови головного меню та рядка стану. Навчитися створювати проекти в середовищі Delphi з використанням компонентів MainMenu, StatusBar. 30 Апреля 2013  Тип работы: лабораторная работа  Скачать

Delphі ортасымен танысу

Delphi - жаңа программаны өңдеуге арналған инструменттер жиынтығының интегралданған IDE (Integated Development Environment ) ортасы болып табылады. Обьектілі - бағдарланған пргограммалау технологиясын RAP – Rapid Application Development (қосымшаларды жылдам құру ортасы) жылдам құру жүйесінің негізіне жатқызады.
Delphi программасымен көптеген жұмыстар атқаруға болады. Мысалы: терезелерді түзету, ортасының компаненттер политрасы, формалар терезесі, обьектілер тармағының терезесі, программалар код терезесі , форманың қасиеттерін өзгерту, формаға жаңа компоненттер орналастыру т.б. жұмыстар істеуге болады.
10 Марта 2014  Тип работы: реферат  Скачать