Предметы

Рефераты по психологии

Взаймодействие семьи и школы

Суть взаимодействия школы и семьи заключается в том, что обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. Это поможет педагогам и родителям объединить свои усилия в создании условий для формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации, для преодоления трудностей и самореабилитации в случае неудачи. 10 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Взгляд на школу психологии и человеческих отношений в наши дни

В работе описала предпосылки появления школы психологии и человеческих отношений, что позволяет ярче увидеть контраст между существовавшими в то время взглядами и концепциями школы человеческих отношений, а также показывают всю глубину, значимость и новизну исследований данной школы. Задачи курсовой работы: -Описание и анализ отношения к человеку как к фактору производства до появления школы психологии и человеческих отношений, предпосылки. -Описание биографии и основных трудов наиболее известных представителей данной школы. -Описание и анализ основных нововведений школы психологии и человеческих отношений. 07 Июля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Взгляды Л. Козера на парадигму конфликта

В 1950—1960-гг. парадигму конфликта, наряду с Р. Дарендорфом, особенно активно разрабатывал американский социолог Льюис Козер (род. в 1913 г.). Его основная работа, ставшая поистине социологическим бестселлером, — "Функции социального конфликта"*70 и вышедшая вслед за ней книга "Дальнейшие исследования социального конфликта"*71широко известны специалистам. И Козер, и Дарендорф противопоставили собственные теории социального конфликта структурному функционализму, делавшему упор на стабильности и равновесии социальной системы. 30 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Взгляды М.Монтессори на обучение и воспитание детей

Цель: раскрыть особенности педагогической системы Марии Монтессори.
Предмет: Педагогическая деятельность М. Монтессори
Задачи:
1.Рассмотреть структуру,цели и задачи педагогической системы М. Монтессори.
2.Раскрыть теоретические основы педагогики М. Монтессори,её взгляды на обучение и воспитание.
12 Июля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Взрослость молодость и зрелость

В науке существуют разногласия по поводу начала периода взрослости и его окончания. Большая часть исследователей относит начало его к моменту окончания юности – к 18 – 19 годам, а конец к возрасту 55 – 60 лет. В дополнение к этому, выделяются стадии:
Ранняя взрослость (20-23 – 30 лет).
Средняя взрослость (30 – 45 лет).
Поздняя взрослость (45 – 55 лет).
08 Апреля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Вивчення особливостей самооцінки та свідомості дітей молодшого шкільного віку

Відомо, що особистістю людина не народжується, а стає нею в процесі спільної з іншими людьми діяльності і спілкуванні. Здійснюючи ті або інші вчинки, людина постійно (але не завжди усвідомлено) звіряється з тим, що чекають від нього оточуючі. Іншими словами вона начебто «приміряє» до себе їх вимоги, думки, відчуття. Відштовхуючись від думки оточуючих, дитина виробляє механізм, за допомогою якого відбувається регуляція її поведінки і самооцінки. Під самооцінкою прийнято розуміти оцінку особою себе, своїх якостей і місця серед інших людей. Психологічні дослідження переконливо доводять, що особливості самооцінки впливають і на емоційний стан, і на ступінь задоволеності своєю роботою, навчанням, життям, і на відносини з оточуючими. 08 Апреля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

ВИД АФК- креативной (телесно-ориентировочной) практики, как один из способов борьбы со стрессом

В последние годы наше общество активно копирует иностранную модель поведения. «Саморазвивайся, работай больше, стремись к успеху!» - лозунги нашего времени, которые вдохновляют на подвиги. Казалось бы, что плохого в стремлении к успеху, достатку, самоактуализации? Проблема в том, что многие из нас давно поставили знак равенства между понятиями «вечная занятость» и «успех». «И транслируется такая модель референтной группой, авторитетно заявляет социолог Юрий Сантрусов. – То есть тем социальным слоем, на который ориентируется большинство». 19 Февраля 2013  Тип работы: научная работа  Скачать

Види соціальних інститутів

Соціальні інститути — це специфічні утворення, що забез¬печують відносну стійкість зв’язків і відносин у межах соціаль¬ної організації суспільства, історично обумовлені форми орга¬нізації та регулювання суспільного життя. Соціальні інститу¬ти — стійкі форми організації спільної діяльності людей, що склалися. Вони мають забезпечувати надійність, регулярність задоволення потреб суб’єктів, груп, суспільства в цілому. Со¬ціальні інститути визначають життєдіяльність будь-якого су¬спільства. 01 Октября 2014  Тип работы: реферат  Скачать

Види уваги,їх співвідношення і корекція у молодшому шкільному віці

Мета даної роботи: Розглянути особливості розвиток уваги у дітей молодшого шкільного віку. Для реалізації мети та підтвердження гіпотези дослідження необхідно вирішити такі завдання:

виявити особливості розвитку уваги молодших школярів; визначити умови формування уваги;

показати ефективність впливу дидактичної гри на розвиток уваги.

У дослідженні використовувалися наступні методи:

Спостереження;

Бесіда;

аналіз теоретичної, наукової літератури з теми; експериментальне вивчення питання.

Кореляційний аналіз.

Формуючий експеримент

вигляді корекційно-розвивальної роботи.
01 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Виды и функции эмоций

Эмоции - это реакции человека и животных на воздействие внешних и внутренних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствительности и переживаний.
Все с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, вызывает у нас определенное отношение. Один объекты и явления взывают у нас симпатию, другие, наоборот, отвращение. Одни вызывают интерес и любопытство, другие - безразличие. Даже те отдельные свойства предметов, информацию о которых мы получаем через ощущения, например цвет, вкус, запах, не бывают безразличны для нас. Связаны с удовлетворением (положительные эмоции) или неудовлетворением (отрицательные эмоции) различных потребностей организма. Дифференцированные и устойчивые эмоции, возникающие на основе высших социальных потребностей человека, обычно называют чувствами (интеллектуальными, эстетическими, нравственными).
12 Сентября 2013  Тип работы: реферат  Скачать