Предметы

Рефераты по педагогике

Адам әрекеті нәтижесінде табиғи кешендердің өзгеруі

Адамның шаруашылық әрекеті табиғаттың өзгеруіне әсер ететін ерекше фактор. Адам еңбек пен ақыл ойдың арқасында қоршаған ортаға бейімделумен қатар, оны өзгертеді. Сондықтан табиғатты өзгерту барысында адамзат оның кейінгі зардаптарын да ескеруі қажет. Табиғат кешендеріне кері әсер ететін озық ғылыми-техниканың тікелей қатысы жоқ. 17 Июня 2015  Тип работы: доклад  Скачать

Адамгершілік мәдениеті

Егемендi елiмiздiң болашағы жас жеткiншектердiң бiлiм дәрежесiнiң тереңдiгiмен өлшенедi. Қазiргi заманғы бiлiм беру әлеументтiк құрылымының маңызды элементтерiнiң бiрiне айналды. Адамның жеке басын қалыптастыру негiзi бастауышта қаланатыны бәрiмiзге белгiлi. Бастауыш мектептен бастап оқушыларға бiлiмнiң қыры мен сырын жетiк таныту, қабiлеттерiн шыңдау адамгершiлiк қасиеттерiн дарытып Қазақстан Республикасының азаматы деген атаққа лайық болатындай етiп тәрбиелеу - бiздiң мiндетiмiз болмақ. Сондықтан да бастауыш мектептен бастап оқушының жан-жақты дамуына басты назар аударылуы керек. 27 Апреля 2013  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Адамгершілік тәрбиесі

1. Ы.Алтынсарин, әл-Фараби, т.б. ұлы адамдар мен педагогтардың адамгершілік тәрбиесі туралы ойлары.

2. Адамгершілік тәрбиесінің мазмұны, бағыттары.

3. Діни-рухтың тәрбие.

4. Қыздар тәрбиесі. Жастарды отбасы өміріне даярлау.
19 Мая 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Адамгершілік тәрбиесі

1. Ы.Алтынсарин, әл-Фараби, т.б. ұлы адамдар мен педагогтардың адамгершілік тәрбиесі туралы ойлары.
2. Адамгершілік тәрбиесінің мазмұны, бағыттары.
3. Діни-рухтың тәрбие.
4. Қыздар тәрбиесі. Жастарды отбасы өміріне даярлау.
23 Мая 2015  Тип работы: лекция  Скачать

Адамгершілік тәрбиесі мен әдістемесі

Жалпы базалық кұндылықтар.Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеу туралы Н.Қулжанова, А.К. Менжанова, Ж.А.Исмайлова зерттеулері. Мектеп жасына дейінгі балалардың "Мен бейнесі", "Мен тұжырымдамасынын" қалыптасу ерекшеліктері. "Өзін- өзі тану" бағадарламасы - мектеп жасына дейінгі балаларды жоғары рухани адамгершілікке тәрбиелеу. Мектеп жасына дейінгі балалардың “Мен бейнесі”, “Мен түжырымдамасының” қалыптасу ерекшеліктері. “Өзін- өзі тану” бағадарламасы – мектеп жасына дейінгі балаларды жоғары рухани адамгершілікке тәрбиелеу. Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеу мақсат, міндеттері, мазмұны және оның әдістері, принциптері. 16 Ноября 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Адамгершілікке тәрбиелеу құралы — еңбек пен ата-ана үлгісі

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек. Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші роль атқарады. 13 Января 2015  Тип работы: реферат  Скачать

Адамзат тарихындағы педогокикалық кәсіптің пайда болуы және қалыптасуы

Педагогика (гр. 'παῖς', paіda — бала, гр. 'ἄγω', gogos — жетектеуші) — жеке адамды тәрбиелеп, қалыптастыру үшін белгілі мақсатқа бағытталған жүйелі тәрбие мен білім беру туралы ғылым; тәрбиені, білім беруді және оқытуды зерттейтін теориялық және практикалық ғылымдардың жиыны. Педагогикалық институттарда профильді бағдарламалар бойынша оқылатын оқу курсы да педагогика деп аталады. Қазіргі кездегі педагогика оқу-тәрбие жұмысының мәселелерін қамтиды.[1] Ертедегі Грекия еңбекке, қол және соғыс өнеріне үйретуші құлдарды педагог деп атаған. 04 Октября 2015  Тип работы: лекция  Скачать

Адаптація дитини в дитячому садку

В адаптаційний період, коли багатьом дітям важко і самотньо в незвичній обстановці, саме гра "в спілкування" може скрасити перший час перебування дитини в дитячому саду. 27 Января 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Адаптація до школи

Початок навчання в школі - один з найбільш складних і відповідальних моментів в житті дітей, як в соціально - педагогічному, психологічному, так і фізичному плані.
Поступивши в школу, дитина стає школярем далеко не відразу. Це становлення, входження, в шкільне життя відбувається впродовж початкової школи, і поєднання рис дошкільного дитинства з особливостями школяра характеризуватиме важкий період молодшого шкільного віку. Всі діти, початківці навчання в школі, стикаються з тими або іншими труднощами.
Початок систематичного навчання в школі є стресовою ситуацією в житті дитини, оскільки пов'язано з необхідністю адаптуватися до нових мікросоціальних умов. Цей процес супроводжується різноманітними зрушеннями у функціональному стані і значною мірою зачіпає психоемоційну сферу. Від благополуччя адаптаційного періоду під час вступу до школи значною мірою залежить успішність подальшої соціальної діяльності дитини. Шкільна дезадаптація призводить до зниження учбової мотивації, деформації міжособових відносин, розвитку невротичних станів, формування девіантних форм поведінки. Несприятливий перебіг адаптації свідчить про зниження функціональних резервів організму і перенапруження регуляторних систем, що супроводжується виникненням соматичних захворювань.
07 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Адаптации педагогической системы М. Монтессори

В условиях современной ситуации вхождения России в мировое образовательное пространство возрастает потребность в анализе и интерпретации имеющегося зарубежного педагогического опыта; построенного на принципах признания і самоценности детства, демократизации системы образования, приоритетности задач развития личности в . процессе организации учебно-воспитательной работы, создании и апробации инновационных педагогических технологий. Именно компаративный* анализ педагогических процессов в национальных образовательных системах позволяет освободиться от сформировавшихся штампов и соответствовать современным международным требованиям. 24 Мая 2013  Тип работы: реферат  Скачать